Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H εταιρεία bodypiercing.gr λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

To bodypiercing.gr δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο www.bodypiercing.gr δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.